Huiding Bureau Groenzorg

Natuurbescherming

Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming, Bureau Groenzorg; advies & uitvoering

Bent u binnenkort van plan om een bouwproject starten of een verbouwing plannen?
Dan krijgt u te maken met de regels en wetten van gemeente en overheid.

Natuurbescherming

Goede voorbereiding

Zo stelt de nieuwe wet natuurbescherming dat u het terrein eerst dient te laten onderzoeken. Het onderzoek moet aantonen dat er geen bedreigde en beschermde dieren en planten soorten leven op uw terrein.

Het is vaak belangrijk dat u snel weet of de bouw is toegestaan, of er mogelijk schade is voor de natuur, wat daar tegenover staat en waar u een vergunning of ontheffing kunt aanvragen.

Natuurbescherming

Natuurbescherming door middel van
flora en fauna onderzoek.

Bureau Groenzorg helpt particulieren, groenbeheer, projectbureaus en (bouw)bedrijven met boomanalyses, vergunningaanvraag, flora en fauna onderzoek en ondersteunt bij de voortgang van het project.

We zijn onafhankelijk en beschermen de belangen van alle partijen. Indien nodig voeren we de bemiddeling uit om elk project voor alle partijen tot een succesvol project te maken.

Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming in een notendop

De voormalige Boswet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet zijn sinds 1 januari 2017 overgegaan in de Wet Natuurbescherming.

De nieuwe Wet natuurbescherming regelt niet alleen de ‘ruimtelijke ingrepen’, maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebied bescherming, houtopstanden, jacht en beheer en schadebestrijding.

Sinds1 januari bepalen provincies zelf welke gegevens bij een melding aangeleverd moeten worden en waar wel en geen vergunning voor wordt verstrekt. Hierdoor kunnen regels en procedures onderling verschillen.

Natuurbescherming

Een gebied groter dan 10 are of met meer dan 20 bomen is een bos

Wanneer een gebied groter is dan 10 are of als het gaat om een rijbeplanting van meer dan 20 bomen spreken volgens de Wet Natuurbescherming over een bos. Wanneer een boseigenaar wil vellen of kappen moet dit minimaal een maand van te voren een (omgeving) vergunning worden aangevraagd, op straffe van hoge boetes.

Voor bomen op erven en tuinen en een rij wilgen of populieren op of langs landbouwgronden geldt de meldingsplicht niet. De eigenaar van grond waarop is geveld, of op andere wijze bebossing teniet is gegaan, is verplicht binnen drie jaar te herplanten. Soms mag dit op een andere locatie, maar wordt niet herplant dan staan daar hoge boetes tegenover.

Natuurbescherming

Bomen die geveld moeten worden

Voor bomen die geveld worden ten behoeve van biomassa, kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en windschermen om boomgaarden plus bijzondere bomen, bijvoorbeeld wegens leeftijd, hebben een eigen regelgeving bestaan uitzonderlijke regels. De oude Boswet voor Italiaanse populieren, linden, paardenkastanjes en treurwilgen is vervallen.

Wet natuurbescherming beschrijft hoe om te gaan met beschermde dieren en fauna
Naast regelgeving rondom bomen omschrijft de Wet Natuurbescherming ook hoe om te gaan met beschermde dieren en fauna bij het vellen, kappen, verplaatsen en plaatsen van bomen.

Neemt u voor een kennismakingsgesprek of meer informatie over hoe wij uw project kunnen ondersteunen contact met ons op.